Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ OBCHODU

BLUETACTIC, s. r. o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

E-mail: marihuana@marihuana.sk

IČO: 47 789 891
DIČ: 2024093621


Na horeuvedenej adrese sa nachádza sídlo našej spoločnosti, nie kamenná predajňa. Prevádzkujeme iba elektronický predaj.

 

Predávame len osobám, ktoré dovŕšili 18 rokov. 

Pestovanie konope s obsahom THC vyšším ako 0,3% je nezákonný trestný čin.

Konopné semená je zakázané klíčiť, slúžia výlučne na zberateľské účely.

Prevádzkovateľ obchodu nenesie zodpovednosť za iné nezákonné použitie semien.

Semena je možné reklamovať iba v neporušenom, originálnom obale. V inom prípade nie je reklamácia možná.

 

1) O REGISTRácii

Vaše dáta slúžia len na interné účely identifikácie. Prevádzkovateľ obchodu spoločnosť BLUETACTIC, s. r. o. ich nebude poskytovať tretím osobám.

Potvrdením registrácie súhlasíte so zasielaním ponukových e-mailov. Ponukové e-maily môžu byť zasielané maximálne raz za mesiac. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: marihuana@marihuana.sk.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

 

2) OBJEDNÁVKA A kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzatvorená následným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho e-mailom. Od tohto momentu vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v prípade, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet, tým pádom k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky sú záväzné. Objednávku je možné stornovať e-mailom do 1 hodiny od jej potvrdenia predávajúcim. V prípade, že nebude možné objednávku stornovať a bude expedovaná, môže byť od kupujúceho požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný e-mailom. Pokiaľ tovar nie je na sklade u nás alebo u dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o termíne dodania.

Minimálna hodnota objednávky je 20,- EUR. 

 

3) Druhy dopravy:

Balík Slovenskou poštou

Poštovné je účtované na Slovensko a do Českej republiky vo výške 2,90 EUR. Pri objednávkej nad 99,- EUR je poštovné do SR a ČR zadarmo. 

U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí.

Pozor! Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie predávajúci zodpovednosť.

Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

 

4) Záruka

Záručná doba 2 roky začína plynúť dátumom, ktorý je uvedený na faktúre.

 

5) Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, kupujúci môže požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

 

6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci pri spotrebiteľovi uplatniť právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (napríklad náklady na prepravu).

 

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá v prípade zmlúv:

  • na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
  • na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
  • na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu,
  • alebo zastaraniu,
  • na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal,
  • na dodávku novín, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii.

 

7) Spôsoby úhrady

Na výber je:

  • platba vopred na bankový účet - zadarmo (tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet),
  • dobierkou - 1,60 EUR a pri objednávke nad 99 EUR zadarmo (dobierka je dostupná iba pri doprave na Slovensko).

 

8) Bezpečnosť

Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú.

 

9) Reklamačný poriadok

Ako postupovať

Zašlite tovar balíkom na adresu: BLUETACTIC, s. r. o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, Slovenská republika.

Doprava späť k predajcovi je hradená kupujúcim.

Akonáhle budete vedieť sledovacie číslo balíku, kontaktujte nás.

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke.

Prosím, zabaľte balík tak, aby počas prepravy nedošlo k znehodnoteniu tovaru či jeho pôvodného obalu. 

Odporúčame Vám balík poistiť.

Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky tovaru, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania tovaru, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len vyčistený.

U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky.

O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom.

 

10) cookies

Marihuana.sk používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehľadávania.

 

Obchodné podmienky sú platné od 1.8.2018 do odvolania.